Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Reklama
 
Zapomenuté heslo

Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu SMSbrána

Obchodní podmínky poskytovatele garantovaných SMS služeb a reklamy na portálu SMSbrána.cz
společnosti SMSbrána s.r.o., IČ: 06719350,
se sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno,
vedené u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 103902,
bankovní spojení: 2001355486 / 2010, Fio a.s.

1. Definice poskytovaných služeb

Poskytovatel provozuje na portálu SMSbrána.cz řadu komunikačních služeb založených na bázi SMS a Premium SMS. Tyto služby umožňují odesílání jednotlivých SMS, hromadných SMS, napojení SMS odesílače do systému Odběratele, dále umožňují přijímat SMS, zpracovávat obsahy SMS a rozesílat SMS na různé typy koncových mobilních zařízení. Odběratel může dále využívat portál SMSbrána.cz zejména pro tyto služby: platby, rozesílání informací s přidanou hodnotou (mobilní zpravodajství), objednávky, rezervace, platby registračních poplatků, autentifikace uživatelů, zasílání hesel a vstupních kódů, pořádání hlasování, soutěží či anket. Pro využívání SMS služeb portálu SMSbrána.cz je možno využít napojení prostřednictvím jednoduchého API rozhraní nebo desktopové aplikace. Prostřednictvím portálu SMSbrána.cz je možné realizovat také telefonování a využívat hlasové služby systému.

2. Práva a povinnosti Odběratele

2.1
Odběratelem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která využívá služeb Poskytovatele.
2.2
Odběratel je povinen při využívání portálu SMSbrána.cz dodržovat ustanovení smlouvy, obchodních podmínek a obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Poskytovatele a třetích osob.
2.3
Odběratel udržuje veškerá přístupová data pro přihlášení k portálu SMSbrána.cz v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Odběratel toto povinen neprodleně sdělit Poskytovateli, přičemž až do okamžiku nahlášení této skutečnosti je odpovědný za každé využití portálu včetně výše odebraných služeb.
2.4
Odběratel je povinen oznámit Poskytovateli neprodleně jakoukoliv okolnost či skutečnost, která by mohla ovlivnit využívání služby.
2.5
Odběratel nesmí využívat služby portálu SMSbrána.cz k obtěžování třetích stran, zejména k zasílání nevyžádaných dat (SPAM). Odběratel je dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, povinen při zasílání obchodního sdělení, disponovat souhlasem adresáta se zasíláním obchodního sdělení. Dále je povinností Odběratele dle uvedeného zákona uvést do textu obchodního sdělení totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, a jasně a zřetelně uvést možnost, jak adresát může bez jakýchkoli nákladů projevit svůj nezájem o zasílání dalších obchodních sdělení. Uzavřením smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, Odběratel prohlašuje, že si je těchto svých povinností dobře vědom.
2.6
Poskytovatel je oprávněn průběžně kontrolovat, zda Odběratel nezneužívá služeb ve smyslu předchozího odstavce. Pokud Odběratel poruší tento svůj závazek, bude takové porušení vždy považováno za zvlášť hrubé porušení smlouvy či obchodních podmínek a Poskytovatel je v tomto případě oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady ukončit poskytování služeb Odběrateli.
2.7
V případě, že by byl Poskytovatel jakkoli sankcionován v důsledku toho, že Odběratel zneužil či porušil platné právní předpisy ČR, smluvní ujednání či ustanovení těchto podmínek, zvláště pak zákaz o rozesílání nevyžádaných sdělení, uhradí Odběratel Poskytovateli škodu, která mu takovýmto porušením smluvní povinnosti vznikne. To se vztahuje i na škodu, která vznikne poškozením dobrého jména Poskytovatele v důsledku soudního či jiného řízení vedeného proti Poskytovateli kvůli porušení právních předpisů, smluvních ujednání, těchto podmínek ze strany Odběratele.
2.8
Odběratel má právo zrušit svou registraci na serveru SMSbrána.cz prostřednictvím žádosti o zrušení registrace zaslané na adresu podpora@neogate.cz nebo pověřenému zaměstnanci společnosti Neogenia s.r.o. Takovým postupem dochází k ukončení smlouvy, a to uplynutím lhůty 30 dnů od doručení zrušení registrace Poskytovateli. Celý závazek zaniká až k okamžiku, kdy jsou beze zbytku vypořádány všechna vzájemná práva, povinnosti a nároky smluvních stran.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1
Poskytovatel pravidelně sleduje a aktualizuje účty registrovaných Odběratelů tak, aby zajistil Odběrateli přístupnost a využitelnost zprostředkovaných služeb.
3.2
Poskytovatel se zavazuje, že zajistí provoz SMS aplikace, a to včetně veškerého potřebného HW a SW vybavení tak, aby mohla být využívána Odběratelem.
3.3
Poskytovatel bude pro účely poskytování služby SMSbrána.cz vést záznamy o provozu této služby.
3.4
Poskytovatel využívá poskytnutá osobní data Odběratelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s čímž Odběratel souhlasí.
3.5
Poskytovatel neodpovídá za zneužití finančních prostředků na účtech registrovaných Odběratelů služby SMSbrána.cz třetími osobami. Provede však nezbytné kroky k zamezení takového zneužití.
3.6
V případě, že Odběratel poruší některé ustanovení smlouvy včetně jejích příloh, či těchto obchodních podmínek, je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody, například smluvní pokuty, které Poskytovatel zaplatil třetím stranám (státním orgánům, mobilním operátorům, ostatním smluvním partnerům) za porušení této povinnosti Odběratele. Stejně tak může po Odběrateli požadovat Poskytovatel náhradu jakékoli škody, která mu v důsledku porušení smlouvy ze strany Odběratele vznikla.
3.7
Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah SMS sdělení zasílaných ze strany Odběratele. Za obsah elektronické komunikace odpovídá vždy Odběratel.
3.8
Poskytovatel udržuje své vybavení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo Odběrateli zajištěno využívání služby v obvyklé kvalitě. V případě vzniku závady na technickém vybavení Poskytovatele se tento zavazuje odstranit závadu co nejdříve. Za nedostupnost služby Poskytovatel neodpovídá, byla-li tato způsobena závadou na technickém vybavení třetích stran. V takovém případě bude Poskytovatel Odběratele informovat o nedostupnosti služby.
3.9
Poskytovatel není oprávněn měnit data vzniklá provozem služeb pro Odběratele jinak než technickým zpracováním v souladu s požadavky Odběratele a smluveným obsahem služby.
3.10
Poskytovatel je oprávněn změnit podstatné technické parametry služby, pokud taková změna je důsledkem podstatných změn technických parametrů služby ze strany mobilních operátorů nebo jiného nenahraditelného Poskytovatele.
3.11
Poskytovatel je oprávněn zastavit poskytování služeb v následujících případech:
  • služby jsou v rozporu s právním řádem státu, na jehož území je služba poskytována,
  • služby jsou v rozporu s podmínkami poskytování služeb mobilních operátorů nebo jiných nenahraditelných poskytovatelů služeb,
  • služby jsou v rozporu se smlouvou či obchodními podmínkami poskytování služeb Poskytovatele,
  • Odběratel neplní povinnosti plynoucí z této smlouvy,
  • Mobilní operátor nebo správní orgán doporučí nebo nařídí zastavení poskytování služby.

4. Platební podmínky

4.1
Aktuální platné ceny za poskytování služeb na portálu SMSbrána jsou uvedeny vždy online a jsou Odběrateli vždy k dispozici na portálu SMSbrána.cz. Ceny jsou platné až do vydání nových obchodních podmínek služeb
4.2
Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny poskytovaných služeb, zejména s ohledem na změny cen operátorů v koncových zemích. O případné změně cen budou Odběratelé informování na portálu SMSbrána.cz a odesláním zprávy na e-mail, který Odběratel vyplnil při registraci.
4.3
Poskytovatel se s Odběratelem dohodl na následujícím způsobu úhrady služeb:
  • Služby portálu SMSbrána.cz budou hrazeny Odběratelem předem prostřednictvím možnosti „dobít kredit“ v rámci účtu Odběratele. Platbu je možné realizovat následujícími platebními metodami: převodem na účet, kreditní kartou, GoPay, PaySec. Odběrateli je také umožněno při platbě nad 1000 Kč včetně vygenerovat si ve svém účtu v systému SMSbrána.cz zálohovou fakturu, na základě které provede platbu. Po připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele je částka odpovídající převedené částce alokována jako „kredit“ Odběratele, který může Odběratel konzumovat pro využívání jednotlivých služeb. Při požadavku na „dobití kreditu“ ze strany Odběratele dojde při platbě do 1000 Kč, po připsání platby na účet Odběratele, k vygenerování zjednodušeného daňového dokladu. Při požadavku na „dobití kreditu“ ze strany Odběratele dojde při platbě nad 1000 Kč včetně, po připsání platby na účet Odběratele, k vygenerování faktury. Zjednodušený daňový doklad nebo faktura jsou doručeny prostřednictvím e-mailu na adresu Odběratele, kterou zadal Odběratel při registraci, s čímž Odběratel výslovně souhlasí. Doklady za uhrazené platby jsou Odběrateli dostupné rovněž v systému SMSbrána.cz po přihlášení k účtu Odběratele. Používat služby Poskytovatele může Odběratel až poté, co je platba připsána na účet Odběratele.
  • V případě domluvy Odběratele a Poskytovatele je možné nastavení platby zpětnou fakturací dle domluveného intervalu, a to po podpisu smlouvy ze strany Odběratele i Poskytovatele.
4.4
Odběratel má právo požádat o sdělení aktuální výše kreditu na mobilní telefonní číslo či kontaktní e-mail, které pro tento účel uvede v registraci; výši aktuálního kreditu pak vždy zjistí po přihlášení do svého uživatelského profilu přes internet.
4.5
Poskytovatel si vyhrazuje právo podmínky dle standardního ceníku jednotlivým Odběratelům upravovat, poskytovat individuální slevy (zejména množstevní slevy při intenzivním využívání služeb), nebo ceny či jiné podmínky jinak měnit, např. při požadavku Odběratele na zvýšení propustnosti, priority odesílání atd.
4.6
Pokud nedošlo k žádnému čerpání kreditu (žádné odeslání SMS nebo žádné čerpání hlasových služeb) na účtu Odběratele po dobu delší než 14 měsíců, je Poskytovatel oprávněn použít celou zůstatkovou část kreditu na úhradu manipulačních poplatků spojených se správou Odběratele v systému.

5. Garance a reklamační podmínky

5.1
Poskytovatel vynaloží veškeré rozumně splnitelné úsilí, aby nedocházelo k problémům se službou portálu SMSbrána.cz.
5.2
Poskytovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality služeb telekomunikačního charakteru s využitím sítě GSM, případně jiných standardů pro telekomunikační sítě, kvality stanovené normami GSM a garantované mobilními operátory. Časová dostupnost služeb v průběhu kalendářního měsíce nesmí klesnout pod hodnotu 99,5%.
5.3
Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené Odběrateli při poskytování a/nebo využití služeb systému, které vznikly bez jeho zavinění a/nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
5.4
Poskytovatel zejména neodpovídá za škody vzniklé nikoliv řádným a včasným odesláním a/nebo doručením SMS zprávy pokud zprávu předá do placené sítě operátora, popř. pokud služba bude nedostupná z důvodů na straně třetích osob, zejména operátorů nebo zásahem státních orgánů a/nebo z důvodů, za které společnost nemůže nést odpovědnost /tzv. vyšší moc/.
5.5
Odpovědnost za případné vady služeb bude řešena v rámci reklamačního řízení. Reklamaci služeb je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu na adrese podpora@neogate.cz, případně písemně na adrese sídla Poskytovatele. V případě oprávněné reklamace provede Poskytovatel opětovné dodání služeb bez zbytečného odkladu.

6. Další ustanovení

6.1
Poskytovatel je oprávněn z důvodu porušení Obchodních podmínek ze strany Odběratele vyloučit Odběratele ze systému a odstoupit od smlouvy. Ukončením smlouvy není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody. Odstoupení je účinné doručením oznámení na korespondenční adresu vyplněnou Odběratelem při registraci. Odběratel v takovém případě nemá nárok na vrácení nevyčerpané části kreditu.
6.2
Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností Poskytovatele vyplývající ze smlouvy, těchto podmínek nebo z právních předpisů. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení s uvedením důvodů na e-mailovou adresu Poskytovatele podpora@neogate.cz. Odběratel má v případě oprávněného odstoupení od smlouvy nárok na vrácení nevyčerpané výše kreditu.
6.3
Odběratel souhlasí s tím, že veškeré neuhrazené závazky plynoucí z užívání služby budou předávány k vymáhání a budou po něm nárokovány veškeré náklady na vymáhání a další náklady s tím spojené.
6.4
V zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v návaznosti na vývoj právního prostředí nebo s ohledem na obchodní politiku, je Poskytovatel oprávněn provést změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek. Poskytovatel na tuto změnu upozorní Odběratele v rámci webové prezentace www.smsbrana.cz vždy v časovém předstihu. Poskytovatel je povinen na uvedené webové adrese oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených obchodních podmínek. Pokud Odběratel nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy písemně nesdělí Poskytovateli svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených podmínek, považuje se taková změna za odsouhlasenou a je vůči Odběrateli účinná dnem účinnosti změny obchodních podmínek.


Platné od 19.9.2013.